Kalkulačka: Výpočet odstupné 2023 – výpověď z pracovního poměru

Pokud v zaměstnání dostanete výpověď (např. pro nadbytečnost, z organizačních nebo zdravotních důvodů), tak máte nárok na odstupné. To může být za 1 – 3 měsíce (u zdravotních důvodů až 12 měsíců). Výpočet odstupného se provádí z hrubé mzdy, za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Z odstupného platíte pouze daň 15% (nebo 23%). Sociální a zdravotní odvody se neplatí.
Pokud v zaměstnání dostanete výpověď (např. pro nadbytečnost, z organizačních nebo zdravotních důvodů), tak máte nárok na odstupné. To může být za 1 – 3 měsíce (u zdravotních důvodů až 12 měsíců). Výpočet odstupného se provádí z hrubé mzdy, za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí). Z odstupného platíte pouze daň 15% (nebo 23%). Sociální a zdravotní odvody se neplatí.

Výpověď ze zaměstnání, je jistě velmi nepříjemná životní zkušenost. Pokud ale dostanete výpověď například pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, nebo i v jiných případech, pak vám může vznikat nárok alespoň na odstupné. To může být za 1 až 3 měsíce. Ve zvláštních případech dokonce dostanete až za 12 měsíců odstupného.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok v roce 2023, a kolik byste mohli dostat při výpovědi ze zaměstnání (nebo i při ukončení pracovního poměru dohodou).

Kalkulačka: Výpočet odstupného v roce 2023

Nárok na odstupné vzniká při výpovědi podle paragrafu 52 a – c, zákoníku práce (nebo i při ukončení pracovního poměru dohodou, na základě stejných důvodů). Nebo i při výpovědi ze zdravotního důvodu.

Výše odstupného se vypočítá na základě průměrného výdělku – průměr za poslední 3 měsíce (kalendářní čtvrtletí) v zaměstnání. Vychází se tedy z hrubé mzdy za dané 3 měsíce v rozhodném období a z počtu odpracovaných hodin, včetně práce přesčas.

Kalkulačka minimální odstupné 2023
Jak dlouho trval pracovní poměr
Došlo k ukončení zaměstnání
na základě lékařského posudku?

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo července až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Výpočet

Výpověď z pracovního poměru a nárok na odstupné

Pokud vám dá výpověď zaměstnavatel (výpověď podle paragrafu 52a-c), pak máte zpravidla nárok na odstupné.

Počet měsíců, za které je odstupné vyplaceno, se odvíjí od doby, po kterou jste v zaměstnání pracovali:

 • Odstupné 1 měsíce – pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 1 rok
 • Odstupné 2 měsíce – pokud jste v zaměstnání pracovali méně než 2 roky
 • Odstupné 3 měsíce – pokud jste v zaměstnání pracovali alespoň 2 roky a více
 • Odstupné 12 měsíců – při výpovědi ze zdravotních důvodů (pracovní úraz, nemoc z povolání, dosažení maximální doby na daném pracovišti)

Na odstupné při výpovědi ze zaměstnání, je ale nárok jen v některých případech. A to především v případech, kdy dává výpověď zaměstnavatel (nebo pokud se jedná o dohodu ze stejných důvodů).

Nárok na odstupné u dohody, je stejný jako u výpovědi (nadbytečnost, organizační důvody, rušení nebo stěhování zaměstnavatele, zdravotní důvody).

Kdy není nárok na odstupné

Pokud dá výpověď zaměstnanec, nebo pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, nebo je to ukončení pracovního poměru ve zkušební době, pak na odstupné nárok není.

Kdy je nárok na odstupné při výpovědi ze zaměstnání?

Nárok na odstupné je specifikován v paragrafech 67 a 68 v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.). Na odstupné je nárok především v případech kdy:

 • Dostanete výpověď, protože se ruší zaměstnavatel nebo jeho část (např. situace, kdy zaniká firma, kde pracujete)
 • Dostanete výpověď pro nadbytečnost (tj. z „organizačních důvodů)
 • Dostanete výpověď, protože se přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část
 • Dostanete výpověď ze zdravotních důvodů (nebo je to dohoda ze stejného důvodu)
 • Pokud je pracovní poměr ukončen dohodou na základě stejných důvodů

Postup výpočtu odstupného – z čeho se počítá odstupné?

Pro výpočet odstupného, je rozhodující průměrná hrubá mzda (resp. průměrný výdělek). Ten se zpravidla spočítá, na základě posledního kalendářního čtvrtletí.

Pokud byste dostali výpověď v lednu 2023, pak se bude vycházet z vašeho příjmu v zaměstnání za říjen až prosinec 2022.

Průměrný výdělek ale není jen jednoduchý matematický průměr hrubé mzdy za poslední 3 měsíce.

Postup výpočtu průměrného výdělku je trochu složitější:

 • Spočítá se hrubá mzda (plat) za dané období, včetně příplatků za práci přes čas
 • Od hrubé mzdy, se odečte náhrada za dovolenou, náhrady za svátky, náhrada za dovolenou (placené volno) a další zdanitelné náhrady = ty se pro výpočet nezohlední
 • Výsledná částka hrubé mzdy (snížená o různé náhrady), se vydělí počtem odpracovaných hodin (včetně hodin odpracovaných přes čas nebo ve svátek), naopak hodiny, kdy jste nepracovali (dovolená, nemoc apod.) se nepočítají
 • Výsledkem je průměrná hodinová mzda (průměrný hodinový výdělek)

Výpočet průměrné měsíční mzdy (průměrný výdělek za měsíc)

Pro výpočet odstupného, je pak nutné z průměrné hodinové mzdy, vypočítat částku za jeden měsíc.

To se dělá tak, že průměrná hodinová mzda, se vynásobí počtem hodin za jeden týden (typicky to může být například 40 hodin, nebo jiná doba, podle pracovní smlouvy).

Průměrný výdělek za týden, se následně vynásobí koeficientem 4,348 – což je průměrný počet týdnů za měsíc.

Výsledkem výpočtu, je pak odstupné za jeden měsíc (průměrný výdělek za jeden měsíc). Podle toho, jak dlouho jste v zaměstnání pracovali (počet roků) nebo podle toho, co je důvodem pro výpověď ze zaměstnání (zdravotní důvody), pak dostáváte odstupné za 1 – 3 měsíce (nebo 12 měsíců).

Odstupné a odvody – sociální a zdravotní pojištění

Z odstupného se platí pouze daň (viz dále). Sociální a zdravotní pojištění se už z odstupného neplatí.

Zdanění odstupného – kolik je daň v roce 2023

Z odstupného se platí daň ve výši 15%. Vzhledem k tomu, že odstupné se zpravidla vyplácí společně s poslední výplatou, pak by se odstupné připočítalo k hrubé mzdě za poslední měsíc. Z této částky následně zaplatíte daň:

 • Daň 15% (pokud je částka do 161 296 Kč)
 • Daň 23% (z toho co je případně nad 1161 296 Kč)

Pozn. Zvýšená daň 23% se platí ze 48 násobku průměrné mzdy. Pro rok 2023, byla průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč.

Pokud vám při výpočtu odstupného vyjde, že máte z částky nad 155 644 Kč zaplatit vyšší daň (23%), tak vám případně může být vrácena, při podání daňového přiznání za daný rok. Za předpokladu, že váš roční příjem nebude přesahovat 1 867 728 Kč.

Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné

Nárok na odstupné máte i při ukončení pracovního poměru dohodou. A to v případě, že je pracovní poměr ukončen dohodou z důvodů, které specifikuje zákoník práce (rušení zaměstnavatele nebo jeho části, stěhování zaměstnavatele nebo jeho části, pro nadbytečnost nebo z organizačních důvodů, ze zdravotních důvodů).

Kromě tohoto zákonného odstupného, si ale můžete se zaměstnavatelem dohodnout i jiné odstupné (to může být zahrnuto do kolektivní smlouvy apod.)

Výpočet odstupného při nemocenské

Výpočet odstupného se dá provádět jen na základě hrubé mzdy (platu) za práci v zaměstnání.

Pokud jste před skončením zaměstnání v delší pracovní neschopnosti (na neschopence), pak nemusí být z čeho spočítat průměrný výdělek.

V případě, že jste v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí) neměli žádný příjem ze zaměstnání a dostávali jste jen náhradu za nemoc od zaměstnavatele nebo nemocenské dávky, pak se výpočet odstupného neprovádí z průměrné mzdy.

Namísto průměrného výdělku, se použije pravděpodobný výdělek (to i v případě, že jste v zaměstnání pracovali méně než 21 dní, v daném kalendářním čtvrtletí).

Pravděpodobný výdělek je hrubá mzda, které byste pravděpodobně dosáhli, pokud byste pracovali po celou dobu – mělo by se přihlížet k obvyklé výši mzdy (platu) zaměstnanců, vykonávajících stejnou práci (na stejné pracovní pozici) u daného zaměstnavatele.

Výpočet odstupného po rodičovské dovolené

Výpočet odstupného po rodičovské dovolené, by se provedl podobným způsobem, jako výpočet odstupného při delší nemocenské.

Pokud žena po rodičovské dovolené, nenastoupí zpět do zaměstnání a neodpracuje zde v rozhodném období alespoň 21 dní, pak by se mělo odstupné spočítat z pravděpodobného výdělku. Tedy z toho, co má uvedeno v pracovní smlouvě, resp. z toho, jaká mzda (plat) je obvyklá, pro danou pracovní pozici u jejího zaměstnavatele.

Výpověď ze zdravotních důvodů a nárok na odstupné

Dostane-li zaměstnanec výpověď ze zdravotních důvodů, pak má nárok na odstupné za 12 měsíců. Pozor ale na to, že to určitě neplatí pro jakékoliv ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Jedná se o situace, kdy je zaměstnání ukončeno ze zdravotních důvodů, které nebyly zaviněny zaměstnancem – jedná se o následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nebo pokud se jedná o situace, kdy zaměstnanec dosáhl maximální povolené doby pro dané pracoviště s ohledem na jeho zdraví.

Pokud je z takového důvodu dána výpověď zaměstnavatelem, nebo je pracovní poměr ukončen dohodou, pak je nárok na vysoké odstupné (za 12 měsíců). Pokud je ale pracovní poměr ukončován z jiných zdravotních důvodů, pak na toto zvýšené odstupné nemusí být nárok.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Po skončení zaměstnání (dohodou nebo výpovědí), při kterém vám zaměstnavatel vyplatí odstupné, není po nějakou dobu vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Pokud budete po skončení zaměstnání vedeni na Úřadu práce, tak po dobu, za kterou vám bylo vyplaceno odstupné, nevstáváte podporu.

O podporu pro nezaměstnané tím, ale nepřijdete. Její výplata je pouze odložena. Pokud máte při výpovědi nárok na odstupné za 3 měsíce, tak první 3 měsíce na Úřadu práce nedostáváte žádnou podporu. Od začátku 4 měsíce, by vám ale začala být podpora v nezaměstnanosti vyplácena podle běžných podmínek.

Tím, že při výpovědi dostanete odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nezkracuje. Stále máte nárok na délku podpory, podle vašeho věku (5 – 11 měsíců). Pouze ji začnete dostávat později, než jiní nezaměstnaní.

4 comments

 1. Pro výpočet průměrného hrubého výdělku pro stanovení výše odstupného existuje celá řada kalkulaček, problémem je ale jednoznačně určit, co je možné započítat do hrubé mzdy během rozhodného období tak, abychom vložili do kalkulačky správnou částku:

  Uvádí se například, že to má být “hrubá mzda včetně bonusů a odměn a bez náhrad za dovolenou a nemoc”, tato aplikace uvádí zase ”od hrubé mzdy se odečte náhrada za dovolenou, náhrady za svátky, náhrada za dovolenou (placené volno) a další zdanitelné náhrady (??) = ty se pro výpočet nezohlední”, atd.


  Není z toho například jasné, zda a jak by se měly započítávat do hrubé mzdy např. následující obvyklé bonusy nebo odměny:
  1. Bonus v možnosti využívání služebního vozidla pro soukromé účely formou naturálního plnění (1% z ceny motorového vozidla)
  2. Příspěvek zaměstnavatele na stravné (stravenky do konce roku 2020)
  3. Pokud se plat zaměstnance skládá z fixní částky a proměnné části závislé na výkonech, která se po vyhodnocení výkonů za celý rok vyplácí formou jednorázové roční odměny až např. v únoru následujícího roku, jakou formou se do hrubé mzdy započítá alikvótní část (3/12) takové odměny?

  Existuje nějaký příslušný právní předpis nebo vyhláška, podle které by bylo možné výše uvedené bonusy a odměny právě při stanovení výše odstupného zahrnout nebo vyloučit z hrubé mzdy? 
Zákoník práce, který se zabývá stanovením průměrného hrubého výdělku v § 351 až § 354 zákona č. 262/2006 Sb., takové případy nepopisuje.

 2. prosim chtel bych se zeptat na kolik mam narok odstupneho dohodou ze zdravotnich duvudu .jsem zamestnan ve stejnem podniku 31 roku je me 61 roku.mam invalidni duchod na zada a uz to nezvladam.je tam strasne namahava prace. nakladka.dekuji moc za odpoved-

 3. Dobrý den,prosím kolik dostanu odstupné,pracuji 41 let u jednoho zaměstnavatele Česká pošta, děkuji Propouští z nadbytečnosti…

 4. Dobrý den jsem zaměstnán 13 let u firmy teď bude končit a chce nám dát měsíční odstupné. Před 13 lety nás nechal podepsat pracovní smlouvu na 2měsice +1odstupného stim že firma bi to neutahla jinak skončíme spraci děkuji za odpoved

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *