Podpora v nezaměstnanosti 2024 – zpřísnění podmínek při opakované podpoře

Od začátku roku 2024 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč. Zvyšuje se i minimální podpora. Dojde i ke zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti (minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání bude 5 nebo 9 měsíců).
Od začátku roku 2024 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč. Zvyšuje se i minimální podpora. Dojde i ke zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti (minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání bude 5 nebo 9 měsíců).

Od začátku roku 2024, se zvýší maximální podpora v nezaměstnanosti na 24 608 Kč (při rekvalifikaci je to až 27 578 Kč). Reálná podpora od Úřadu práce, je ale podstatně nižší. Nezaměstnaní dostávají od státu v průměru 10 012 Kč (cca 12% lidí má podporu jen asi 4 500 Kč).

Od roku 2024, by se měly zpřísnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Kdo bude chtít dostat podporu opakovaně, bude muset odpracovat delší minimální dobu. Stát se chystá omezit situace, kdy lidé žádají znovu o podporu (opakovaná žádost jen po krátké době v novém zaměstnání).

Připravované změny, by se ale neměly týkat těch, kdo přijdou o zaměstnání po delší odpracované době. Neměla by se měnit ani celková doba (po kterou se podpora vyplácí) ani výpočet výše podpory pro nezaměstnané.

Kalkulačka: Výpočet, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Maximální podpora v nezaměstnanosti, se od 1. 1. 2024 zvýšila na 24 608 Kč (minimální podpora je cca 4 700 Kč – viz dále).

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se používá průměrný čistý měsíční výdělek v posledním zaměstnání (potvrzení vystaví zaměstnavatel při ukončení zaměstnání).

Na podporu mají nárok i živnostníci (po ukončení nebo přerušení podnikání OSVČ) – viz Výpočet podpory pro živnostníky (OSVČ) 2024.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Základní podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se již delší dobu nijak neměnily. I v roce 2024, je to stejné – podpora se vypočítá z čisté mzdy v posledním zaměstnání (resp. z čistého průměrného výdělku za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Podpora v nezaměstnanosti je:

 • 65% z průměrného výdělku během prvního a druhého měsíce na ÚP
 • 50% z průměrného výdělku během třetího a čtvrtého měsíce na ÚP
 • 45% z průměrného výdělku po zbytek doby (na podporu je nárok 5 až 11 měsíců)

Někdy je ale podpora nižší:

 • 45% z průměrného výdělku po celou dobu, pokud je zaměstnání ukončeno bez vážného důvodu (viz dále)
 • 15% – 11% z průměrné mzdy v ČR, pokud není možné doložit průměrný výdělek (týká se i podpory po rodičovské, po nemocenské po ukončeném zaměstnání, apod.)

V některých případech nemusí být na podporu nárok vůbec:

 • Nejsou splněny podmínky (především minimální odpracovaná doba)
 • Poslední zaměstnání bylo ukončeno z důvodu hrubého porušení právních předpisů
 • V posledních 6 měsících došlo k sankčnímu vyřazení z Úřadu práce
 • A jiné případy

Maximální a minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti:

 • Maximální podpora 2024 = 24 608 Kč (o 1810 Kč více než v minulém roce)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci = 27 578 Kč

Zvyšuje se i „minimální“ podpora, na kterou je nárok v některých případech, kdy se nejedná o ukončení předchozího zaměstnání (například po rodičovské, po nemocenské, a v dalších případech).

Minimální podpora se vypočítá z průměrné mzdy v ČR (v roce 2024 je to 42 427 Kč):

 • První a druhý měsíc 15% z průměrné mzdy v ČR = 6 365 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc 12% z průměrné mzdy v ČR = 5 092 Kč
 • Zbytek doby je to 11% z průměrné mzdy v ČR = 4 667 Kč

Maximální délka podpory v nezaměstnanosti 2024

Na podporu je nárok po dobu několika měsíců – záleží na věku v době, kdy je podána žádost o podporu:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku od 55 roků

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024?

Základní podmínkou pro nárok na podporu od Úřadu práce, je minimální odpracovaná doba 12 měsíců za poslední 2 roky.

Jako „odpracovaná“ doba se počítá i „náhradní doba zaměstnání“ – může to být rodičovská (péče o dítě až do 4 roků), nemocenská (pracovní neschopnost po skončení zaměstnání s nárokem na nemocenské dávky), péče o blízkou osobu, invalidita, dobrovolnická činnost, a jiné případy.

Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, jsou i další podmínky (základních 12 měsíců za poslední 2 roky musí být splněno vždy).

Při opakované žádosti o podporu, bude záležet i na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá (celá doba – 5 až 11 měsíců). A také na tom, jak dlouho jste pracovali v novém zaměstnání.

Opakovaná žádost – nebyla vyčerpána celá předchozí podpora:

 • V novém zaměstnání odpracujete méně než 5 měsíců = je nárok pouze na zbytek původní doby (nevyčerpaná doba u předchozí podpory v nezaměstnanosti)
 • V novém zaměstnání odpracujete minimálně 5 měsíců = je nárok na další podporu v plném rozsahu (opět celých 5 – 11 měsíců)

Opakovaná žádost – byla vyčerpána celá předchozí podpora:

 • V novém zaměstnání je nutné odpracovat minimálně 9 měsíců, aby byl nárok na další podporu v nezaměstnanosti

Zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu (od 1. 1. 2024)

V roce 2023, představila vláda řadu úsporných opatření:

 • Jedná se o důchodovou reformu (změna výpočtu a podmínek pro valorizace důchodů, změna výpočtu a snížení budoucích důchodů, snížení a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, zvýšení minimální odpracované doby, pozdější věk odchodu do důchodu, apod.)
 • Dále je to daňová reforma (zvýšení daní pro firmy, i pro některé zaměstnance, změny u DPH, zvýšení daně z nemovitosti, zrušení daňových slev a výjimek, a další změny)
 • Balíček úsporných opatření (zvýšení povinných odvodů pro živnostníky, omezení dotací, snížení státní podpory u stavebního spoření, nemocenské pojištění pro zaměstnance)

Součástí úsporných opatření, je i zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Změny se týkají případů, kdy je o podporu žádáno opakovaně.

Podle nových podmínek, je další podporu  nárok, až po odpracování minimálně 5 nebo 9 měsíců (viz aktuální podmínky výše, záleží i na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Další změna v roce 2024, se týká nároku na odstupné, při ukončení zaměstnání. Od ledna 2024, už nebude mít odstupné vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Zvýšení přivýdělku pro nezaměstnané na Úřadu práce v roce 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč (zvýšení o 1 600 Kč). Díky tomuto zvýšení, se mění i maximální částka, kterou si je možné přivydělat na Úřadu práce:

 • Maximální přivýdělek na Úřadu práce 2024 = 9 450 Kč (hrubého měsíčně)

Nezaměstnaní na Úřadu práce (kteří nemají nárok na podporu), mohou pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním či služebním poměru (maximálně 20 hodin/týden). Jejich příjem nesmí být vyšší, než 1/2 minimální mzdy.

Nezaměstnaný na Úřadu práce, ale nesmí podnikat jako OSVČ. Není ani dovolena práce na dohodu o provedení práce (DPP).

Snížená podpora v nezaměstnanosti – vážné důvody pro ukončení zaměstnání

Při ukončení zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou (nebo i při zrušení pracovního poměru ve zkušební době), záleží i na důvodu pro ukončení pracovního poměru.

Pokud je zaměstnání ukončeno bez vážného důvodu, pak je podpora následně jenom 45% z průměrného výdělku po celou dobu na Úřadu práce.

Vážné důvody, jsou uvedeny v paragrafu 5c, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.).:

c) vážnými důvody důvody spočívající v
1, nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2, nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4, místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5, okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6, zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7, jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

8 comments

  1. Při invalidním důchodu prvního a druhého stupně, je na podporu v nezaměstnanosti nárok, podle běžných podmínek (stejné jako pro všechny zaměstnance).

   Pokud by se jednalo o invalidního důchodce ve třetím stupni, pak na podporu v nezaměstnanosti není nárok vůbec.

  2. Náš stát hnus má dcera má dost velké zdravotní problémy za které nemuze a léčba není tak jednoduchá vlastně jen zkouší lékri co zabere a nic, Je to delsí proses , ale bouzel byla nemocná na dva měsíce a to je jí 23 let je to to víc jak cvrště zpět . Jen po té nemoci pozadala pouze dvakrát kolegy o zástup ,ale oni se spíše postaraly o to aby ji z práce vyhodily a paní ševka jí dokonce dala Áčko ze se nedostavila i kdyz se omluvila. Paní šefka ji nabídla odchod dohodou , je nezádoucí je to tam tak nastavení udajně , jasně pece nebudou vyplácet odstupné. Ale nejhorší je na tom , pokud máte výpověd dohodou pracák Vám bude vyplácet pouze 45 procent , Má dcera má vázné omenocnení strev a jen se modlím a doufám , aby byla zdravá pomyšlení ze by se jí něco stalo a firmy tyto lidi nepotrebují jen prekází i kdy jdou jinak dríči

 1. chodila jsem 2015 a podporu jsem brala ale praci jsem nenasla jednase o 1 stupen
  tak už nemam narok

 2. Dobrý den, na ÚP jsem byl evidován od 1.9.2023 do 1.1.2024. Předchozí předchozí pracovní poměr jsem ukončil na vlastní žádost, bral jsem 4 měsíce podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % předchozího čistého výdělku. Od 2.1.2024 jsem byl zaměstnán do 29.2.2024, kdy mi byl ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele ve zkušební době. Zajímalo by mě jestli mám od 1.3.2024 opě nárok na podporu v nezaměstnanosti a z jakého průměrného výdělku se mi pak bude podpora počítat, Jestli ji budu dostávat v té předchozí částce nebo mi bude spočítána z nového zaměstnání, kdy jsem pracoval pouze 2 měsíce. Děkuji

  1. Na podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok, pouze ale ne zbytek podpůrčí doby. Záleží na věku, nárok na podporu může být 5, 8 nebo 11 měsíců. Nyní vám tedy bude „zbývat“ 1, 4 nebo 7 měsíců. Aby byl nárok na podporu opět po celou dobu, tak byste v novém zaměstnání musel pracovat alespoň 5 měsíců. Výše podpory, se bude počítat z průměrného výdělku v posledním zaměstnání (které bylo ukončeno ve zkušební době).

 3. Dobrý den, nejprve děkuji za odpověď. Chtěl bych se zeptat na následující situaci, kdy jsem 29.2. nastoupil nemocenskou. Vím pouze, že můj obvodní lékař zaslal datovou schránkou zprávu mému zaměstnavateli. Dále jsem nic nepodnikal. Měl bych se přihlásit na ÚP? Poraďte mi prosím co mám dělat pokud budu na nemocenské. Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *