Podpora v nezaměstnanosti 2023 – zpřísnění podmínek při opakované podpoře

Od začátku roku 2023 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti na 22 798 Kč. Zvyšuje se i minimální podpora. Vláda nyní navrhuje i zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti (přísnější podmínky budou platit zřejmě od roku 2024).
Od začátku roku 2023 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti na 22 798 Kč. Zvyšuje se i minimální podpora. Vláda nyní navrhuje i zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti (přísnější podmínky budou platit zřejmě od roku 2024).

Od začátku roku 2023, se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti na 22 798 Kč (při rekvalifikaci je to až 25 549 Kč). Reálná podpora od Úřadu práce, je ale podstatně nižší. Nezaměstnaní dostávají od státu v průměru 10 012 Kč (cca 12% lidí má podporu jen asi 4 500 Kč).

Od roku 2024, by se měly zpřísnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Kdo bude chtít dostat podporu opakovaně, bude muset odpracovat delší minimální dobu. Stát se chystá omezit situace, kdy lidé žádají znovu o podporu (opakovaná žádost jen po krátké době v novém zaměstnání).

Připravované změny, by se ale neměly týkat těch, kdo přijdou o zaměstnání po delší odpracované době. Neměla by se měnit ani celková doba (po kterou se podpora vyplácí) ani výpočet výše podpory pro nezaměstnané.

Kalkulačka: Výpočet, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Maximální podpora v nezaměstnanosti, se od 1. 1. 2023 zvýšila na 22 798 Kč (minimální podpora je cca 4 300 Kč – viz dále).

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se používá průměrný čistý měsíční výdělek v posledním zaměstnání (potvrzení vystaví zaměstnavatel při ukončení zaměstnání).

Na podporu mají nárok i živnostníci (po ukončení nebo přerušení podnikání OSVČ) – viz Výpočet podpory pro živnostníky (OSVČ) 2023.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech (platí i pro dohodu), je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Základní podmínky pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se již delší dobu nijak neměnily. I v roce 2023, je to stejné – podpora se vypočítá z čisté mzdy v posledním zaměstnání (resp. z čistého průměrného výdělku za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Podpora v nezaměstnanosti je:

 • 65% z průměrného výdělku během prvního a druhého měsíce na ÚP
 • 50% z průměrného výdělku během třetího a čtvrtého měsíce na ÚP
 • 45% z průměrného výdělku po zbytek doby (na podporu je nárok 5 až 11 měsíců)

Někdy je ale podpora nižší:

 • 45% z průměrného výdělku po celou dobu, pokud je zaměstnání ukončeno bez vážného důvodu (viz dále)
 • 15% – 11% z průměrné mzdy v ČR, pokud není možné doložit průměrný výdělek (týká se i podpory po rodičovské, po nemocenské po ukončeném zaměstnání, apod.)

V některých případech nemusí být na podporu nárok vůbec:

 • Nejsou splněny podmínky (především minimální odpracovaná doba)
 • Poslední zaměstnání bylo ukončeno z důvodu hrubého porušení právních předpisů
 • V posledních 6 měsících došlo k sankčnímu vyřazení z Úřadu práce
 • A jiné případy

Maximální a minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti:

 • Maximální podpora 2023 = 22 798 Kč (o 1310 Kč více než v minulém roce)
 • Maximální podpora při rekvalifikaci = 25 549 Kč

Zvyšuje se i „minimální“ podpora, na kterou je nárok v některých případech, kdy se nejedná o ukončení předchozího zaměstnání (například po rodičovské, po nemocenské, a v dalších případech).

Minimální podpora se vypočítá z průměrné mzdy v ČR (v roce 2023 je to 39 306 Kč):

 • První a druhý měsíc 15% z průměrné mzdy v ČR = 5 896 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc 12% z průměrné mzdy v ČR = 4 717 Kč
 • Zbytek doby je to 11% z průměrné mzdy v ČR = 4 324 Kč

Maximální délka podpory v nezaměstnanosti 2023

Na podporu je nárok po dobu několika měsíců – záleží na věku v době, kdy je podána žádost o podporu:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku od 55 roků

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Základní podmínkou pro nárok na podporu od Úřadu práce, je minimální odpracovaná doba 12 měsíců za poslední 2 roky.

Jako „odpracovaná“ doba se počítá i „náhradní doba zaměstnání“ – může to být rodičovská (péče o dítě až do 4 roků), nemocenská (pracovní neschopnost po skončení zaměstnání s nárokem na nemocenské dávky), péče o blízkou osobu, invalidita, dobrovolnická činnost, a jiné případy.

Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, jsou i další podmínky (základních 12 měsíců za poslední 2 roky musí být splněno vždy).

Při opakované žádosti o podporu, bude záležet i na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá (celá doba – 5 až 11 měsíců). A také na tom, jak dlouho jste pracovali v novém zaměstnání.

Opakovaná žádost – nebyla vyčerpána celá předchozí podpora:

 • V novém zaměstnání odpracujete méně než 3 měsíce = je nárok pouze na zbytek původní doby (nevyčerpaná doba u předchozí podpory v nezaměstnanosti)
 • V novém zaměstnání odpracujete minimálně 3 měsíce = je nárok na další podporu v plném rozsahu (opět celých 5 – 11 měsíců)

Opakovaná žádost – byla vyčerpána celá předchozí podpora:

 • V novém zaměstnání je nutné odpracovat minimálně 6 měsíců, aby byl nárok na další podporu v nezaměstnanosti

Zpřísnění podmínek pro nárok na opakovanou podporu (zřejmě od roku 2024)

V roce 2023, představila vláda řadu úsporných opatření:

 • Jedná se o důchodovou reformu (změna výpočtu a podmínek pro valorizace důchodů, změna výpočtu a snížení budoucích důchodů, snížení a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, zvýšení minimální odpracované doby, pozdější věk odchodu do důchodu, apod.)
 • Dále je to daňová reforma (zvýšení daní pro firmy, i pro některé zaměstnance, změny u DPH, zvýšení daně z nemovitosti, zrušení daňových slev a výjimek, a další změny)
 • Balíček úsporných opatření (zvýšení povinných odvodů pro živnostníky, omezení dotací, snížení státní podpory u stavebního spoření, nemocenské pojištění pro zaměstnance)

Součástí úsporných opatření, má být i zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Změny se mají týkat případů, kdy je o podporu žádáno opakovaně.

Podle nových podmínek, by na další podporu měl být nárok, až po odpracování minimálně 6 nebo 12 měsíců (viz aktuální podmínky výše, záleží i na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá).

Ostatní podmínky pro nárok na podporu a výpočet podpory, by se ale měnit neměly. Většina vládou navrhovaných změn, by měla začít platit již od začátku roku 2024 (některé později).

Zvýšení přivýdělku pro nezaměstné na Úřadu práce v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč (zvýšení o 1 100 Kč). Díky tomuto zvýšení, se mění i maximální částka, kterou si je možné přivydělat na Úřadu práce:

 • Maximální přivýdělek na Úřadu práce 2023 = 8 650 Kč (hrubého měsíčně)

Nezaměstnaní na Úřadu práce (kteří nemají nárok na podporu), mohou pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním či služebním poměru (maximálně 20 hodin/týden). Jejich příjem nesmí být vyšší, než 1/2 minimální mzdy.

Nezaměstnaný na Úřadu práce, ale nesmí podnikat jako OSVČ. Není ani dovolena práce na dohodu o provedení práce (DPP).

Snížená podpora v nezaměstnanosti – vážné důvody pro ukončení zaměstnání

Při ukončení zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou (nebo i při zrušení pracovního poměru ve zkušební době), záleží i na důvodu pro ukončení pracovního poměru.

Pokud je zaměstnání ukončeno bez vážného důvodu, pak je podpora následně jenom 45% z průměrného výdělku po celou dobu na Úřadu práce.

Vážné důvody, jsou uvedeny v paragrafu 5c, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.).:

c) vážnými důvody důvody spočívající v
1, nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2, nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4, místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5, okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6, zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7, jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *